STRATEGICKÉ DOKUMENTY

 

Analýza zdravotního stavu obyvatel Kroměříže se soustředila na prověření zdravotního stavu obyvatelstva na území města a blízkého regionu z hlediska základních ukazatelů zdraví jako jsou délka života, nemocnost a úmrtnost. Pro analýzu byly využity tzv. zdravotní indikátory doporučené Ministerstvem zdravotnictví, pro něž poskytly data odborné celostátní instituce (ČSÚ, ÚZIS).

 

Zdravotní plán představuje důležitou součást strategické dokumentace města. Jedná se o odborný dokument, který doplňuje strategické plánování v oblasti péče o veřejné zdraví. Hlavní cíle Zdravotního plánu vychází z Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020, která navazuje na program Světové zdravotnické organizace Zdraví 2020 z r. 2012. Ze strategických cílů těchto dokumentů bylo pro Kroměříž rozpracováno 6 oblastí, ovlivňujících zdraví obyvatel města zásadní měrou, na něž jsou navázána jednotlivá opatření a konkrétní aktivity.

 

Hodnotící zpráva a Akční plán jsou nástroje, které přehledně ukazují, čeho bylo dosaženo v rámci ZM a MA21 a jaké jsou cíle zlepšení pro daný rok, ale také termíny jejich plnění, odpovědní řešitelé a ukazatele úspěšnosti realizace.