ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

 

ZDRAVÉ MĚSTO KROMĚŘÍŽ 

Zdravé město je prestižní označení pro město, které je aktivně zapojeno do mezinárodního Projektu Zdravé město. Zdravé město Kroměříž se systematicky a dlouhodobě hlásí k principům udržitelného rozvoje, zabývá se zdravím, kvalitou života, a ptá se svých obyvatel na jejich názory. 

 

PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO WHO

Smyslem programu, který iniciovala Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 1988 je systematická podpora zdraví s ohledem na tyto skutečnosti:

  • zdraví není jen nepřítomností nemoci, ale i subjektivním pocitem životní pohody,
  • zdraví je podmínkou celkově hodnotného života jednotlivce i společnosti,
  • zdraví (i nemoc) jsou výslednicí vzájemných vztahů mezi organizmem, psychikou a jeho prostředím,
  • zdraví ovlivňují lidé svým chováním (jednotlivec může aktivně podporovat zdraví svoje i okolí tomu odpovídajícím chováním, postoji a myšlením, celoživotně praktikovaným zdravým způsobem života, stejně tak, jako si ho dovede poškozovat),
  • s podporou zdraví je třeba začít od raného dětství (nejvíce a nejsnáze si jednotlivec osvojí návyky, dovednosti a postoje zdraví podporujícího chování, když se jim začne učit co nejdříve, nejpozději od 3 let),
  • prevence je levnější než léčba (předcházet nemocem a snižovat rizika onemocnění je levnější než nemocné lidi léčit),
  • vhodnými místy pro podporu zdraví jsou ta, kde lidé žijí a pracují - rodina, domov, škola, podnik, město apod.

NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST (NSZM ČR)   Zdravá města

Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet místa v Česku jako kvalitní, zdravá, příjemná a zejména udržitelná pro život, na základě dohody s místními obyvateli. 

Postup ke „Zdravému městu“ není pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu – neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů: odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem, i nejširší veřejnosti. 

Ve Zdravých městech, obcích a regionech můžete vidět praktickou ukázku, co v praxi přináší metoda "místní Agenda 21" (MA21) – systematický postup měst, obcí a regionů k „dobré správě věcí veřejných“ podle Cílů udržitelného rozvoje v Agendě 2030 OSN. 

Asociaci NSZM ČR vytvořilo v roce 1994 jedenáct aktivních měst. Od roku 2003 je asociace otevřena všem formám municipalit. Asociaci dnes tvoří 130 měst, obcí, mikroregionů a krajů. Více informací na www.zdravamesta.cz