ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

 

ZDRAVÉ MĚSTO KROMĚŘÍŽ A MÍSTNÍ AGENDA 21

Zdravé město je prestižní označení pro město, které je aktivně zapojeno do mezinárodního Projektu Zdravé město. Zdravé město Kroměříž se systematicky a dlouhodobě hlásí k principům udržitelného rozvoje, zabývá se zdravím, kvalitou života, a ptá se svých obyvatel na jejich názory. Město Kroměříž realizuje také místní Agendu 21. V rámci této metody usiluje o zajišťování podmínek pro kvalitní a spokojený život všech obyvatel. To dokládá i fakt, že v rámci kategorizace MA21 byla Kroměříž v roce 2016 zařazena do kategorie D a od roku 2019 do kategorie C.

Projekt Zdravé město Kroměříž a místní Agenda 21 vede také k naplnění cílů stanovených mezinárodními dokumenty: Zdraví 21 (dokument OSN - WHO) a Agenda 21 (dokument OSN), tj. udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života. Metodika tohoto projektu propojuje dva celoevropské programy - „Zdravé město WHO“ a „místní Agendu 21“.

 

PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO WHO

Smyslem programu, který iniciovala Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 1988 je systematická podpora zdraví s ohledem na tyto skutečnosti:

 • zdraví není jen nepřítomností nemoci, ale i subjektivním pocitem životní pohody,
 • zdraví je podmínkou celkově hodnotného života jednotlivce i společnosti,
 • zdraví (i nemoc) jsou výslednicí vzájemných vztahů mezi organizmem, psychikou a jeho prostředím,
 • zdraví ovlivňují lidé svým chováním (jednotlivec může aktivně podporovat zdraví svoje i okolí tomu odpovídajícím chováním, postoji a myšlením, celoživotně praktikovaným zdravým způsobem života, stejně tak, jako si ho dovede poškozovat),
 • s podporou zdraví je třeba začít od raného dětství (nejvíce a nejsnáze si jednotlivec osvojí návyky, dovednosti a postoje zdraví podporujícího chování, když se jim začne učit co nejdříve, nejpozději od 3 let),
 • prevence je levnější než léčba (předcházet nemocem a snižovat rizika onemocnění je levnější než nemocné lidi léčit),
 • vhodnými místy pro podporu zdraví jsou ta, kde lidé žijí a pracují - rodina, domov, škola, podnik, město apod.


MÍSTNÍ AGENDA 21 

Místní Agenda 21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni. Je to také proces směřující k zajištění dobré a udržitelné kvality života a životního prostředí na určitém území. Místní Agenda 21 zohledňuje konkrétní místní problémy a hledá pro ně řešení ve spolupráci se všemi složkami místního společenství, takže odráží jejich potřeby a zohledňuje dopady rozhodnutí na všechny oblasti života v delším časovém horizontu. 

Při realizaci místní Agendy 21 dochází k hodnocení kvality municipalit v České republice na základě stanovených kritérií. Hodnotí se deset témat udržitelného rozvoje, která vychází z mezinárodních Aalborských závazků:

 1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj                        
 2. Životní prostředí
 3. Udržitelná spotřeba a výroba
 4. Doprava a mobilita
 5. Zdraví
 6. Místní ekonomika a podnikání
 7. Vzdělávání a výchova
 8. Kultura a volný čas
 9. Sociální prostředí
 10. Globální odpovědnost                                       

Po splnění oficiální sady kritérií ve výše uvedených deseti oblastech OnlineCasina CZ24 udržitelného rozvoje se mohou města ucházet o tyto kategorie: Zájemci, D, C, B, A. Více informací na www.cenia.cz 

 

NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST (NSZM ČR)   Zdravá města

Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet místa v Česku jako kvalitní, zdravá, příjemná a zejména udržitelná pro život, na základě dohody s místními obyvateli. 

Postup ke „Zdravému městu“ není pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu – neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů: odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem, i nejširší veřejnosti. 

Ve Zdravých městech, obcích a regionech můžete vidět praktickou ukázku, co v praxi přináší metoda "místní Agenda 21" (MA21) – systematický postup měst, obcí a regionů k „dobré správě věcí veřejných“ podle Cílů udržitelného rozvoje v Agendě 2030 OSN. 

Asociaci NSZM ČR vytvořilo v roce 1994 jedenáct aktivních měst. Od roku 2003 je asociace otevřena všem formám municipalit. Asociaci dnes tvoří 130 měst, obcí, mikroregionů a krajů. Více informací na www.zdravamesta.cz