CYKLODOPRAVA A MOBILITA

 

Doprava v rámci města byla v minulosti chápána především jako přeprava z místa A do místa B, kdy městské ulice plnily zejména dopravní funkci. V dobách poměrně malých intenzit automobilového provozu ostatně ani nebylo mnoho důvodů, aby tomu bylo jinak. Větší města postupně získala síť linek veřejné dopravy a MHD, která se stala páteří dopravního systému také v Kroměříži. Zatímco pojem doprava je docela jednoduše chápán a lze jej shrnout i slovem „provoz“, mobilita znamená něco docela jiného.

Každý člověk má své potřeby, které se snaží nějakým způsobem uspokojit. Některé potřeby lze uspokojit bez nutnosti fyzicky změnit místo, kde se zrovna daná osoba nachází (např. potřebu bydlení ve svém domě / bytě, kde také může naplnit další potřeby jako potřebu spánku, kontaktu s nejbližší rodinou apod.). Velkou řadu potřeb však člověk nemůže naplnit, aniž by fyzicky změnil své místo – např. pro uspokojení potřeb jídla a odívání se musí člověk přesunout do obchodu či restaurace. K tomu, aby mohl nakoupit v obchodu či v restauraci, ale uspokojit i řadu dalších potřeb (kulturního vyžití a dalších volnočasových aktivit), musí pracovat. Cesty do práce představují významný podíl denních cest pro většinu pracujících obyvatel. Všechna přání změnit místo s cílem naplnit své potřeby označujeme pojmem mobilita.[1]

V současné době jsou města vystavena řadě výzev týkajících se nadměrného zatížení infrastruktury, podoby veřejného prostoru a požadavku na efektivnější dopravní řešení. Masivní rozmach automobilové dopravy v posledních desetiletích na jedné straně a rostoucí požadavky na kvalitu života ve městech na straně druhé mnohdy stojí proti sobě, aniž bychom si to hlouběji uvědomovali. Je proto potřeba hledat vyvážená řešení zohledňující fakt, že uliční prostor je v první řadě veřejným statkem, který by měl sloužit všem stejně.

Koncept řízení městské mobility znamená realizaci takových investic, které povedou k vyšší mobilitě obyvatel při zachování nebo snížení úrovně dopravy. Zároveň jsou doprava a mobilita jednou z deseti oblastí udržitelného rozvoje, která vychází z Aalborských závazků. K těm se město Kroměříž zavázalo schválením Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života na XXVI. zasedání Zastupitelstva města v květnu 2017.

 


[1] Brůhová-Foltýnová, Hana . Vymezení základních pojmů v dopravě [online]. Enviwiki, ; [citováno 17. 7.. 2017 ]. On-line získáno: <https://www.enviwiki.cz/w/index.php?title=Vymezen%C3%AD_z%C3%A1kladn%C3%ADch_pojm%C5%AF_v_doprav%C4%9B&oldid=11700>